Naše společnost Vám nabízí služby zejména v těchto oblastech :

 

Stavební činnost

 • opravy a rekonstrukce staveb
 • přístavby a nástavby
 • stavby RD a garáží
 • realizace malých a středních staveb

 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • zajištění vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem
 • zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace
 • projednání zadání stavby za účelem vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
 • zajištění a zpracování projektu stavby
 • zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
 • zajištění vynětí ze ZPF a LPF
 • zajištění posudků, požárně bezpečnostního řešení staveb, statiky, energetické náročnosti budov, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
 • spolupráce s projektantem stavby a dotčenými orgány státní správy při projekci stavby
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

Technický dozor - technický dozor investora

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace
 • kontrola oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • organizace a řízení kontrolních dnů stavby
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • kontrolu vad a nedodělků
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • realizace malých a středních staveb
   

Poradenství, konzultace, zprostředkování

 • konzultačná a poradenská činnost na úseku legislativy
 • pomoc při výběru zhotovitele stavby
 • konzultace na úseku samosprávy, státní správy
 • pořizování územních plánů.
 • zastupování v odvolacích řízeních
 • konzultace pozemkových úprav

 

Copyright © 2018 T-komplet. Designed by PCvKondici